Nang Lo
Sala: CK Khai
Album: KHITUI (KONG IT ZUA VOL. 2)

1.
Mual leh guam nawk in sing lak suang lak teng ah
Ka pai hun ciang Topa ke’n nang hong ngai ing
Hong tai sanna hiam? hong buk sanna hiam?
Nang tawh ki gamla ba’ng ke’n nang hong zong zel ing

2.
Ka tel zawh lo ka puak zawh loding
Haksat ze-etna te’n kei hong nawk hun ciang
Hong tel siam sak aw hong thuak siam sak aw
Ka puak vangik Topa na’ng hong puak sak in aw

3.
Topa nang tawh lo in gua bang hing zo kei ning
Topa tha hong pia in kei hong tha hat sak aw
Topa nang tawh lo in gual zawhna mu zo ke’ng
Topa nang tawh lo in ka daupai thei kei ei.
=========================================
4.
Sian aw na leng gah huan gia bang ka sun na ah
Tam vei pi luan khi tawh ke’n zing vai hawm ing
Ka puak singlamteh hoi pih puk pih zel in
Topa hong phong in la kei tha hon guan in aw.

5.
{Topa nang tawh lo in gua bang hing zo kei ning
Topa tha hong pia in hong tha hat sak aw
Topa nang tawh lo in gual zawhna mu zo ke’ng
Topa nang tawh lo in ka daupai thei kei ei.}x2

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Added by

SHARE