Na Hoih Hi Topa
Key: F
Verse 1
Zingsang nithak khuavak pha
Sun leh zan hunhoih hun manpha
Nisim nong musak nong zangsak hi
Silh leh ten ding nongguan hi, Ka sabuai tung an nonglui hi
Ka sapna khempeuh nong cingsak hi

Pre-Chorus
Topa hihzah kei nongphawk ding, kei-inkua hileltak kahiam
Kumpi lianbel pa’n kei nong itna
Mitmuh thupha hangbek hikei, nahoihna kiciangtan theikei
Kam gen zawhloh tampi omlai hi

Chorus
Na hoihhi Topa keitung na hoihhi
Na hehpihna kei a ding kicing hi
Lungdam na khitui ten cin’ zokei
Ka kammal te’n zongh cin’ zokei

Ka kha tawh lungdam lasa’n kongphat hi
Khutte lamto in nang kongbia ding hi
Ka hun khempeuh na khutsung om cih thei-ing
A tawntung in-ah keitung na hoih hi

Verse 2
Hauhna tawh leitheih hilo
Diikding huih siangtho nongpia hi
Guahtui nitang te zongh nongpia hi
Haksat na kathuak hunciang, na itna akiam hi tuanlo
Na hoihna a thukzaw nong musak

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Added by

SHARE